Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti ALMIPA plus s.r.o.

Naše postavení ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů

Společnost ALMIPA plus s.r.o., Lipinská 326, 696 42 Vracov, IČ: 29302293, registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl V, vložka 72640, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále jen Správce).

Zpracováváme osobní údaje všech svých zákazníků, kteří jsou v postavení objednatele dle smlouvy o dílo na výrobu/montáž/instalaci výrobků naší společnosti nebo zájemců o uzavření smlouvy o dílo a zájemců o zpracování nabídky výrobků a zboží naší společnosti a kteří jsou zároveň fyzickými osobami, případně jsou jako fyzické osoby uvedeny jako kontaktní osoby právnických osob (dále jen Zákazník).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy

Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro určité účely, a to způsoby a prostředky zpracování, které odpovídají příslušnému právnímu titulu.Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů zákazníků, pro tento účel byla vypracována Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů společnosti ALMIPA plus s.r.o.

Možnost kontaktování ohledně osobních údajů

  • písemně na adresu sídla společnosti: ALMIPA plus s.r.o., Lipinská 326, 696 42 Vracov
  • elektronicky na e-mailovou adresu: almipaplus@seznam.cz
  • telefonicky: +420 724 094 538
  • osobně: kancelář a vzorková prodejna, nám. Míru 201, 696 42 Vracov

Jaké osobní údaje zpracovávámeJméno, příjmení, bydliště/kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa, adresa místa realizace díla, pokud se nachází jinde, než na adrese trvalého pobytu.
Tyto osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování, jak to vyplývá z právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů jinými subjekty

Správce internetové sítě společnosti, správce webů a webových aplikací, smluvní dodavatelské společnosti pouze za účelem realizace zakázky a osoby zpracovávající pro nás zákonné povinnosti – účetní, daňoví poradci.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje

  • automatizovaně – účetní systém Pohoda, kniha poptávek a zakázek
  • manuálně – v listinné podobě. Jedná se o smlouvy o dílo, objednávky, dodací listy, předávací protokoly, cenové nabídky, daňové doklady

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, po kterou probíhá realizace smlouvy a uplatnění nároků z ní vyplývajících, nejdéle však 10 let od realizace smlouvy.
Pokud nebudeme mít důvod nakládat s Vašimi osobními údaji, Vaše osobní údaje vymažeme a zlikvidujeme.

Nezpracováváme „citlivé osobní údaje“

Citlivé údaje jsou zejména údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické a biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu nebo sexuálním životě či údaje trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

Žádné citlivé údaje neshromažďujeme a nezpracováváme.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

  • právo přístupu k osobním údajům, které zpracováváme
  • podat námitku proti jejich zpracování, právo na jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracování osobních údajů (především u marketingových a obchodních sdělení, pořízení fotografií nebo obrazových záznamů)

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na: https://almipaplus.cz/cookie-policy/

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy a pro splnění naší právní povinnosti jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu. K jinému účelu zpracování vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

Back to top